Polityka prywatności i wykorzystywanie plików „cookies”

1. Informacja ogólna:
 Niniejszy dokument określa zasady polityki prywatności i zasady przetwarzania danych osób korzystających ze strony internetowej: www.prodmar.pl, www.prodmar.com.pl, www.hurtownia-konglomeratu.pl  należących do firmy PRODMAR. Administratorem strony jest Wacław Biegaj prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.P.P.K.B. PRODMAR Wacław Biegaj, Suków 248A, 26-021 Daleszyce, NIP: 657 0237216.
Dane osobowe zbierane przez Administratora strony są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2017r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (DZ.URZ.UE L119,S.1) zwanego dalej Rozporządzeniem.

2. Zakres i cel zbierania danych osobowych:
Dane osobowe podane przez Państwa poprzez stronę internetową podane są dobrowolnie. Jest to równoważne z akceptacją polityki prywatności strony.
Wszelkie podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami powyższego rozporządzenia.
Kontaktując się poprzez adres e-mail możecie zostać Państwo poproszeni o podanie imienia, nazwiska, adresu, nr telefonu. Dane wykorzystywane są do realizacji zamówień i komunikacji z Klientem.
Administrator może przekazywać Państwa dane osobowe podwykonawcom i partnerom w celu realizacji zamówienia.
Administrator może udostępniać Państwa dane innym odbiorcom, o ile taki obowiązek będzie wynikać z przepisu prawa. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
Dane udostępnione są organom ścigania i wymiaru sprawiedliwości, na mocy przepisów prawa.
Informujemy, że nigdy nie prosimy Państwa o podanie większej ilości danych, niż te, które są niezbędne dla nas do świadczenia dla Państwa usług, lub do skontaktowania się z Państwem – na Państwa życzenie.
Państwa dane osobowe przetwarzamy tylko przez taki okres, który jest niezbędny do realizacji zamówienia, oraz realizacji obowiązków nałożonych przez przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego ora Ustawy o Rachunkowości. Jeżeli podstawą przetwarzania jest Państwa zgoda, dane osobowe przetwarzamy wyłącznie do momentu jej cofnięcia.
Informacja, jak długo przechowywane są dane osobowe przetwarzane w ramach danego zamówienia jest udostępniane Państwu na każdy Państwa wniosek.

3. Pliki „cookies” i google analitics:

Podczas korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej, zbieramy informacje statystyczne za pośrednictwem plików „cookies” – wykorzystujemy je wyłącznie do lepszego dostosowania naszej strony, dla Państwa potrzeb – podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. F Rozporządzenia.
Podczas korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej korzystamy z narzędzia Google Analitics. Za jego pomocą zbieramy wyłącznie informacje o adresach IP oraz zachowaniu podmiotu, który posługuje się w chwili korzystania danym IP, na naszej stronie internetowej. Dzięki temu możemy dopasować dla Państwa indywidualne treści. Podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. F Rozporządzenie.
Strona nie gromadzi automatycznie żadnych informacji. Wyjątkiem są te zawarte w plikach coockies. Świadcząc usługi korzystamy z plików cookies i Google Analitics. Narzędzia te ułatwiają korzystanie ze strony internetowej oraz pomagają dostosować usługi do Państwa potrzeb.
Pliki cookies stanowią dane informatyczne, zawierają najczęściej nazwę strony internetowej, z której pochodzą , czas przechowywania na urządzeniu końcowym i unikalny numer IP.
Pliki cookies ułatwiają użytkownikowi utrzymanie sesji po zalogowaniu. Dzięki temu użytkownik nie jest zmuszony logować się na każdej stronie.
Pliki cookies oraz google analitics nie powodują żadnych zmian w konfiguracji Państwa urządzenia końcowego. Jeśli jednak chcą Państwo z nich zrezygnować, mogą to Państwo zrobić wyłączając usługę cookies w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.  W przypadku Google Analitics należy zainstalować dodatek do przeglądarki blokującej kod JavaScript Google Analitics.
Administrator wykorzystuje dwa rodzaje plików cookies: sesyjne (tymczasowe – przechowywane w urządzeniu użytkownika do momentu wylogowania, opuszczenia strony lub wyłączenia przeglądarki) oraz stałe (przechowywane w urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika).

4. Dostęp do danych:
Zgodnie z przepisami Rozporządzenia zawsze możecie Państwo:
-Prosić o wgląd do swoich danych osobowych i dokładną informację, w jakim celu są one wykorzystywane oraz przez jaki okres będą przechowywane.
-Prosić o aktualizację danych oraz ich uzupełnienie
-Prosić o informację, komu przekazaliśmy Państwa dane osobowe
-Wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych
-Odwołać zgodę na przetwarzanie, a także żądać usunięcia danych osobowych w całości lub w części.

Administrator niezwłocznie, nie później jednak, niż w terminie 2 tygodni udostępni Państwu informacje wnioskowane na podstawie uprawnień wskazanych powyżej.  Jeżeli z uwagi na skomplikowany charakter nie będzie to możliwe w podanym czasie, Administrator w ciągu miesiąca przekaże Państwu informacje o możliwym terminie realizacji – nie dłuższym, niż o kolejny miesiąc.


Jeżeli stwierdzicie Państwo, że Państwa dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, możecie wnieść skargę do organu nadzorczego UODO, ul. Stawki 2, Warszawa.

5. Kontakt:
W sprawie pytań jak i również wniosków związanych z przetwarzaniem danych osobowych, poniżej podajemy dane do kontaktu z Administratorem strony www.prodmar.pl, www.prodmar.pl, www.hurtownia-kongomeratu.pl :
-Telefonicznie: (48)41 307 36 76
-E-mail: prodmar@prodmar.pl
-Wizyta w siedzibie firmy: Suków 248A, 26-021 Daleszyce
-lub pocztą tradycyjną na adres: P.P.P.K.B. PRODMAR Wacław Biegaj, Suków 248A, 26-021 Daleszyce

6. Zmiana Polityki Prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności w dowolnym momencie, bez konieczności informowania o tym fakcie. Użytkownik strony ma obowiązek zapoznania się z Polityką Prywatności po ponownym wejściu na stronę.